Nabízené služby

obraz009

Nabízíme kvalifikované služby v těchto oborech:

 

Hydrogeologie
Hydrogeologický průzkum
Hdrogeologické vyhledávání a realizace vodních zdrojů
Ověřování vydatnosti vodních zdrojů - hydrogeologické čerpací zkoušky
Ověřování jakosti vod - hydrogeologické odběry a laboratorní rozbory vod
Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
Monitorovací systémy jakosti podzemních vod, průzkumy znečištění
Legalizace starších nezkolaudovaných vodních zdrojů
Posudková, expertní činnost pro plánované i stávající vodní zdroje, čistírny odpadních vod (ČOV), septiky, skládky ... i ve formátu soudně znaleckých posudků 

 

Inženýrská geologie
lnženýrskogeologický průzkum a hodnocení základových poměrů
Hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem a projektováné v rozsahu § 5 odst. 2 zákona Č. 61/1988 Sb.
Odběry a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin Zatřídění hornin a zemin (ČSN 731001, ČSN 733050, ČSN 721002) Stabilitní posouzení skalních stěn, násypů, odřezů a svahů

Soudně znalecké posudky

 

Životní prostředí - environmentální geologie 
Monitorování a ochrana podzemních vod - průmyslové závody, skládky, zemědělské podniky. Sanace kontaminovaných vod a zemin
Supervize sanačních prací
Průzkum znečištění podzemního prostředí a ekologické audity
Vypracování provozních řádů odlučovačů ropných látek apod.

 

Vrtné práce, studny
Návrh a provádění hydrovrtů (studen) různých profilů - včetně vystrojení
Návrh a provádění vrtů pro inženýrsko-geologický průzkum
Vrty, studny pro tepelná čerpadla a jejich osazování kolektory
Likvidace starých nebo havarovaných vrtů